Aktuality

Rok 2017 – Dotační titul „Územní plán“

15.11.2016 | Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 82 ze dne 7. října 2016 vyhlásila ke dni 17. října 2016 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 – dotační titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016. Výzva na dotační titul „Územní plán“ je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní pl... Celý článek

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016

15.11.2016 | Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT): DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí ... Celý článek

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

15.11.2016 | Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.                                                                                   Žádosti je možné podávat od 18.10.2016. Ukončení příjmu žádostí: 30.12.20... Celý článek

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017

15.11.2016 | Podprogram je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, spo... Celý článek

IROP vyhlašuje výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějším podmínkami

07.07.2016 | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Na základě zpětné vazby od žadatelů vážně a v návaznosti na ni se nám podařilo vyjednat výhodnější a jednodušší podmínky pro projekty na snižování energetické náročnosti bytových domů. Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhl... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11