Energetické úspory v bytových domech II

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. 7. 2016 výzvu č. 37 ,,Energetické úspory v bytových domech II" k podávání žádostí o podporu z IROP se specifickým cílem 2.5 ,,Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení". 

Podpora je určena pro bytové domy (tj. dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena) na území ČR, kromě hlavního města Prahy.

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Dne 16. 6. 2017 vydalo MMR revizi výše uvedené výzvy č. 37, jejímž předmětem je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají prakticky stejné.

Mezi novinky patří zejména následující změny:

  • možnost podpory výměny stávajícího plynového kotle na nový plynový kotel;
  • možnost pořízení plynového tepelného čerpadla výměnou za starý zdroj na fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
  • možnost podpory výměny vytápění elektřinou za elektrické tepelné čerpadlo;
  • redukce počtu hodnotících kritérií, která se vztahovala k tepelným čerpadlům, kotlům nebo systémům nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • možnost odprodávat přebytky vyrobené elektrické energie z podpořených fotovoltaických zdrojů nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla;
  • možnost podpory pro připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
  • snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla u bytových domů, u kterých bude podána žádost pouze na zdroj tepla bez současně provedeného zateplení obvodových konstrukcí nebo výměny oken.

Žádosti o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2017.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

zdroj: www.mmr.cz


Starší články