MAS Naděje o.p.s. vyhlásila výzvu v rámci OPŽP zaměřenou na Výsadbu dřevin

Místní akční skupina Naděje o.p.s., dne 23. 01. 2018 vyhlásila výzvu k podání žádostí o podporu v programovém rámci OPŽP, zaměřenou na podporu Výsadby dřevin na nelesní půdě.

Cílem opatření je výsadba dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě.

Bude podporována výsadba na nelesní půdě, která zahrnuje:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků
  podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného
  prvku),
 • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Žádat mohou:

 •  kraje, obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace1 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy2
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Minimální výše způsobilých výdajů: 100.000,- Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 3.783.770,- Kč,

Výše podpory: 85 % (15 % spolufinancování)

Příjem žádostí probíhá od 23. 01. 2018 do 23. 03. 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdroj: http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/


Starší články