Vláda schválila finální verze dvou zbývajících operačních programů

Vláda schválila finální verze dvou zbývajících operačních programů

 

Česko by mělo mít v programovém období 2014 až 2020 k dispozici zhruba 600 miliard korun.

Vláda na svém jednání v pondělí 14.7.2014 schválila zbývající dva operační programy pro programové období 2014-2020.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Základní členění:

 • Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.
 • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.
 • Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.
 • Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.
 • Technická pomoc.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 116 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: v prosinci 2014

Operační program Technická pomoc:

Základní členění:

 • Řízení a koordinace Dohody o partnerství.
 • Jednotný monitorovací systém.
 • Rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství.
 • Zajištění absorpční kapacity.

Vyhlášení první výzvy: v prosinci 2014

Sedm operačních programů schválila vláda již minulý týden, a to:

Integrovaný regionální operační program:

Základní členění:

 • Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony.
 • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
 • Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.
 • Komunitně vedený místní rozvoj.
 • Technická pomoc.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 115 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: v prosinci 2014

Operační program Doprava:

Základní členění:

 • Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu.
 • Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu.
 • Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T.
 • Technická pomoc.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 112 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: první polovina roku 2015

Operační program Zaměstnanost:

Základní členění:

 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
 • Sociální začleňování a boj s chudobou.
 • Sociální inovace a mezinárodní spolupráce.
 • Efektivní veřejná správa.
 • Technická pomoc.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 60 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: na konci roku 2014 nebo na začátku roku 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Základní členění:

 • Posilování kapacit pro kvalitní výzkum.
 • Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj.
 • Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
 • Technická pomoc.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 73 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: na konci roku 2014 nebo na začátku roku 2015

Program rozvoje venkova:

Základní členění:

 • Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech.
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů.
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství.
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím.
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu.
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 75 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: na konci roku 2014 nebo na začátku roku 2015

Operační program Životní prostředí:

Základní členění:

 • Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní.
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
 • Energetické úspory.
 • Technická pomoc.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 60 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: na začátku roku 2015

Operační program Praha – pól růstu ČR:

Základní členění:

 • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.
 • Udržitelná mobilita a energetické úspory.
 • Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
 • Vzdělávání a vzdělanost.

Plánovaná alokace pro období 2014 - 2020: 11 miliard Kč

Vyhlášení první výzvy: první polovina roku 2015

Návrhy operačních programů budou nyní odeslány do Bruselu, kde bude 21. července zahájen schvalovací proces. Více jak 200 stránkový dokument by měl být schválený do září tak, aby do konce roku bylo možné začít vyhlašovat výzvy k podávání projektových žádostí.

 

 

 

Zdroj: MMR (mmr.cz, 14.7.2014)


Starší články