Výzvy k podání žádostí o podporu MAS Naděje o.p.s. v rámci OPZ a IROP

Místní akční skupina Naděje o.p.s. bude dle svého harmonogramu výzev v září a říjnu vyhlašovat výzvy v programových rámcích Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaný regionální operační program (IROP).

V programovém rámci OPZ vyhlásí výzvy zaměřené na:

OPZ 2 - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti

 

OPZ 4 - Podpora lokální zaměstnanosti

 

V programovém rámci IROP vyhlásí výzvy zaměřené na:

IROP 2 - Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

  • Popis opatření SCLLD
  • Výzva řídícího orgánu IROP
  • Finanční alokace na opatření = 1.000.000,00 Kč
  • Typy příjemců podpory: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně.
  • Plánované vyhlášení výzvy MAS Naděje o.p.s. = 10/2017

 

IROP 3 - Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice

  • Popis opatření SCLLD
  • Výzva řídícího orgánu IROP
  • Finanční alokace na opatření = 750.000,00 Kč
  • Typy příjemců podpory: NNO; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazy obcí; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace
  • Plánované vyhlášení výzvy MAS Naděje o.p.s. = 10/2017

 

Více informací o vyhlašovaných výzvách je k dispozici na  webu MAS Naděje o.p.s., www.masnadeje.cz


Starší články